NumerologieNumerologie - Slovo numerologie je odvozeno od slova číslo a je to vlastně věda o číslech.Za zakladatele numerologie se považuje Pythagoras –řecký matematik přezdívaný otec čísel. Jako pomůcka numerologů slouží numerologická mřížka – magický čtverec ,matematicky využívaný za starověku v mnoha zemích. Tento čtverec je rozdělen do devíti polí , takže každé číslo v něm má svoje místo.Používáme pak čísla od jedné do devíti, protože každé číslo vyšší než devět je možné zredukovat na některé z nich. Z této mřížky je pak možno vyčíst schopnosti a předpoklady s kterými jsme se narodili ,zrovna tak naše záporné vlastnosti a ponaučení , které si máme v tomto našem současném životě osvojit. Možná by jste se divili co vše je možné vyčíst z data narození je to takový vibrační kód , který nás provází tady na zemi a je v něm vše uloženo.. Ne ,že bychom byli jenom loutkami vesmíru bez názoru a vlastní vůle měnit svoji budoucnost, ale tyto číselné vibrace nás provázejí celým životem. Čím více se pomocí numerologie naučíme chápat vibrace čísel a číselných kombinací v datech narození tím více budeme moci pochopit sebe i své nejbližší.

V následujícím textu se seznámíme s jednomístnými čísly středověké mystiky. Středověk považoval čísla za boží myšlenky , takže jejich znalost vedla k poznání vesmíru. Abychom správně pochopili podstatu symboliky čísel, musíme si napřed uvědomit , že se přitom nejedná o vymyšlené přiřazení.Jako u každého pravého symbolu jde i zde o význam , který byl nalezen.Za tento poznatek vděčíme hlavně C.G Jungovi.Podle něj se nevědomí vyjadřuje pomocí obrazů a symbolů, aniž by se jim předtím muselo naučit,Naproti naše vědomí se napřed musí seznámit s touto řečí symbolů, aby stále hlouběji vnikalo do jejího smyslu, ačkoli ho zřejmě nikdy nepochopí dokonale. Možnost do hloubky porozumět symbolům platí přinejmenším pro jednomístná čísla , vyjadřující archetypy.Jednomístná čísla tvoří pravé jádro číselné symboliky , dvojmístná čísla se v mnohých systémech redukují na jednomístná výpočtem příčného součtu.

0 - Číslo počátečního celku, všeobsáhlé jednoty. Znamená prapůvodní začátek, předvědomou jednotu, veškerenstvo.Je to symbol dokonalosti, celistvosti, věčnosti.Může symbolizovat množství- všechno , nebo prázdnotu a tím pádem zastupovat jak prapůvodní jednotu, tak i všeobjímající celistvost mimo svět všech polarit a protikladů.

1 - Číslo nedělitelné jednoty , která je obsažena ve všem. Monáda , nedělitelná součást a základ každého jiného čísla.Je zajedno se všemi ostatními čísly , protože je v každém obsažená.V symbolice se jednička považuje za tvůrčí podnět.Je to číslo s kvalitou jang,charakterizované mužskou energií jako podnět , iniciativa, aktivita a síla vědomí.Je symbolem člověka , okamžik , kdy se člověk poprvé vzpřímil a rozpoznal nebe nad sebou, symbolizuje okamžik jeho uvědomění

2 - Číslo polarity, protikladu, ale i partnerství. Symbolizuje protějšek, žádoucí alternativu, přitažlivý protipól,svobodu rozhodování, ale i dvojsmyslnost, pochyby, rozpolcenost,skepsi, možná dilema z něhož nevidíme východisko.Dvojka vzniká současně s jedničkou , protože jedna podmiňuje druhou.Jednička nemůže existovat sama o sobě .Jakmile se objeví přináší sebou dvojku jako symbol druhé možnosti.

3 - Boží číslo a symbol životní síly. Trojka je posvátná hlavně proto , že v sobě nese tajemství životní síly.Zatímco jednička a dvojka symbolizují pradávnou dvojici muž a žena , z jejich spojení vychází trojka, nebo jinak řečeno : vše nové vzniká jako třetí prvek ze spojení protikladů.Trojku jako symbol živého celku najdeme ve staročínské knize moudrostí Tao Te King, ve , které se píše :tao vytváří jedničku,jednička vytváří dvojku,dvojka vytváří trojku, trojka vytváří deset tisíc věcí.

4 - Pozemské číslo a symbol řádu a vlády. Je to symbol naší pozemské skutečnosti a viditelného světa a také číslo našeho prostorového a časového řádu.Pozemská čtyřka je důležitá jako kontrast boží trojky.Obě čísla najdeme na kříži (symbolu čtyřky a pozemského světa , na němž je Kristus přibitý většinou třemi hřeby.Tak prozrazují tato čísla,že bůh (trojka) sestoupil na zem (čtyřka) a vzal na sebe utrpení světa.Vše co stvořila lidská ruka , dáváme do souvislosti se čtyřkou.Čtyřku bychom mohli považovat za hlavní princip logiky, kterou rádi používáme za účelem členění do reality.

5 - Číslo člověka a podstaty. Pětka je číslem člověka, který stojí ve světě jako pěticípá hvězda .Čtyři končetiny odpovídají čtyřem živlům , zatímco hlava symbolizuje tajemný , neviditelný pátý element, který vyjadřuje podstatu,význam a smysl skrytý v hmotném světě.Spojuje ducha a hmotu tak,že tvoří dvě strany jedné mince.Tento smysl může postihnout jen člověk.Aristoteles nazýval 5. element éter, alchymisté mu říkali kvintesence.

6 - Dokonalé číslo a spojení protikladů. Už v 6.stol.př.n.l. viděl Pythagoras v šestce dokonalé číslo, protože je součtem i součinem prvních tří čísel.Za dokonalý se samozřejmě považuje i kruh , jehož poloměr se vejde šestkrát do kružnice , tak se najdou body, které se dají spojit do symbolických tvarů tohoto čísla – šesticípé hvězdy a šestihranu. Dokonalost najdeme i ve stvoření světa , které podle Bible trvalo šest dní.

7 - Posvátné číslo dokonalosti a jednoty, hojnosti a završení. Sedmička je posvátné číslo , protože se skládá z boží trojky a pozemské čtyřky a tak spojuje Boha se Světem.Jeho symbolika pochází z nebe, kde sedm klasických planet tvoří jednotu.Sedmička ztělesňuje celek jako časový úsek , ale i jako množství.Jako posvátné číslo , sjednocení duchovního a hmotného , má sedmička klíčovou roli v náboženství a kultu.

8 - Číslo rovnováhy, spravedlnosti a obnovy. Proto je osmička číslem nového začátku na vyšší úrovni , prahem, spojujícím článkem , zprostředkovatelem vyšší , větší,nebo lepší sféry či světa.Už v antice byla osmička považována za žádoucí cíl.Na cestě k vykoupení musí duše projít sedmi nebesy sedmi planet , než dorazí do osmé sféry, nebo stálic bydliště bohů.Od dob Pythagorových je osmička považována za číslo spravedlnosti , protože se dá dělit na stejné části.

9 - Číslo zasvěcení a kontemplace před vykročením do nového. Devítka je poslední jednomístné číslo je prahem , po němž následuje nová úroveň vyšší oblast, vyšší vědomí.Symbolizuje i pohyb zvenku dovnitř , na rozdíl od šestky , obrácené devítky , plodného čísla , které vychází samo ze sebe.V Novém zákonu je devítka symbolem přechodu .Ježíš zemřel o deváté hodině denní a podle tradice byl přibit na kříž třemi ranami , což dodnes připomíná devět úderů zvonu.

Pokud budete chtít nahlédnout pomocí numerologie do Vašeho data narození napište nám na naše stránky zdarma Vám stručně odpovíme . Za Akvamarín Irena
zpět
Vaše IP adresa je: 18.208.202.194
Copyright © 2020 Akvamarin. Powered by Zen Cart